S. 259 (2012)

Mục lục

Bài viết

Các giải pháp trước mắt và lâu dài thực hiện tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại VN Tóm tắt
TRẦN HOÀNG NGÂN 02-05
Mức độ hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với dịch vụ hỗ trợ của ngân hàng thương mại Nhà nước ở thành phố Cần Thơ Tóm tắt
MAI VĂN NAM 06-12
Mô hình tăng trưởng xanh: Khung phân tích và lựa chọn chính sách cho VN Tóm tắt
NGUYỄN TRỌNG HOÀI 30-39
Đầu tư của doanh nghiệp ngoài quốc doanh ở thành phố Cần Thơ trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm Tóm tắt
LÊ KHƯƠNG NINH, BÙI TUẤN ANH 49-56
Rào cản pháp luật đối với hoạt động Marketing tại VN Tóm tắt
LÊ ĐĂNG LĂNG 57-64
Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên ngân hàng Tóm tắt
NGUYỄN QUỐC NGHI 22-29
Đo lường chất lượng dịch vụ tín dụng của các ngân hàng thương mại tại thành phố Long Xuyên Tóm tắt
NGUYỄN THÀNH LONG 13-21
Thâm hụt ngân sách và lạm phát: Minh chứng thực nghiệm ở VN Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH 40-48


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124