S. 264 (2012)

Mục lục

Bài viết

Tác động của thanh khoản đến suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán VN Tóm tắt
NGUYỄN ANH PHONG 33-39
Quá lạc quan và quá tự tin ảnh hưởng như thế nào lên hoạt động giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân VN Tóm tắt
TRẦN THỊ HẢI LÝ, PHẠM LÊ ANH TUẤN 25-32
Phân tích các nhân tố tác động đến thu nhập của phụ nữ nghèo: Nghiên cứu tại Ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt
ĐỖ PHÚ TRẦN TÌNH, TÔ LÝ DIỄM TRÚC 40-47
Chi phí, lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học VN và lộ trình cải cách học phí theo nhóm ngành Tóm tắt
PHÙNG XUÂN NHẠ, PHẠM XUÂN HOAN 16-24
Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị chiến lược trong các doanh nghiệp VN Tóm tắt
ĐOÀN NGỌC PHI ANH 09-15
Sự gắn bó của nhân viên đối với công ty du lịch Khánh Hòa Tóm tắt
HỒ HUY TỰU, PHẠM HỒNG LIÊM 56-64
Tác động của nhập cư đến thị trường lao động ở VN Tóm tắt
HUỲNH TRƯỜNG HUY 48-55
Kinh tế tri thức và sự cần thiết của kế toán nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Tóm tắt
PHẠM ĐỨC HIẾU 02-08


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124