S. 273 (2013)

Mục lục

Bài viết

Phân tích huy động nguồn vốn trái phiếu chính quyền địa phương Thành phố Hồ Chí Minh và các gợi ý chính sách Tóm tắt
Dương Thị Bình Minh, Vũ Thị Minh Hằng, Diệp Gia Luật, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phùng Thị Cẩm Tú, Đào Thị Minh Huyền 02-16
Tác động của các mô hình kết nối nông dân với thị trường đến thu nhập của hộ chăn nuôi heo thịt ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc Tóm tắt
Đỗ Quang Giám, Trần Quang Trung 51-63
Đo lường tăng năng suất lao động ở Việt Nam bằng phương pháp phân tích tỉ trọng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Tóm tắt
Nguyễn Quốc Tế, Nguyễn Thị Đông 17-25
Các yếu tố tác động đến phá sản doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai Tóm tắt
Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Bảo Khang 26-38
Mối quan hệ giữa chất lượng website và sự hài lòng của khách hàng trực tuyến Tóm tắt
Lê Văn Huy, Nguyễn Thị Hoài Ân 39-50


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124