S. 275 (2013)

Mục lục

Bài viết

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm táo xanh tỉnh Ninh Thuận Tóm tắt
Nguyễn Phú Son, Lê Văn Gia Nhỏ 53-64
Quản trị công ty & hiệu quả hoạt động doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM Tóm tắt
Võ Hồng Đức, Phan Bùi Gia Thủy 01-15
Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến tỉ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết trên HSX Tóm tắt
Võ Thị Thúy Anh, Nguyễn Thanh Hải 16-27
Các nguồn tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên Tóm tắt
Nguyễn Quang Hiệp 28-39
Phân tích giá trị gia tăng từng khâu trong chuỗi giá trị cá tra nuôi tại tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt
Nguyễn Kim Phước 40-52


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124