T. 27, S. 12 (2016)

Mục lục

Bài viết

Năng lực cạnh tranh, lợi nhuận và sự ổn định của các ngân hàng Việt Nam Tóm tắt
VÕ XUÂN VINH, ĐẶNG BỬU KIẾM 25-46
Nhận thức rủi ro trong sự chấp nhận thanh toán qua mạng xã hội Tóm tắt
NGUYỄN THỊ THÙY VÂN, NGUYỄN DUY THANH 66-81
Chính sách tài khóa và kiểm soát ô nhiễm từ khí thải CO2: Nghiên cứu trường hợp các nước đang phát triển Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, NGUYỄN VĂN BỔN 07-24
Quản trị công ty, cơ cấu vốn và hiệu quả kĩ thuật: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam Tóm tắt
VŨ THỊNH TRƯỜNG, VÕ HỒNG ĐỨC, LÊ THỊ THANH LOAN 46-65
Tác động của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu - Ứng dụng cho ngành bán lẻ Tóm tắt
PHẠM THỊ LAN HƯƠNG, NGÔ THỊ HỒNG 82-100


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124