T. 27, S. 5 (2016)

Mục lục

Bài viết

Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt
ĐẶNG TÙNG LÂM 63-77
Tác động của phân cấp tài khoá đến thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam Tóm tắt
DIỆP GIA LUẬT, BÙI DUY TÙNG 96-114
Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản: Trường hợp tại Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt
PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT, PHẠM DƯƠNG PHƯƠNG THẢO 45-62
Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam: Phân tích về tái cấu trúc tài sản Tóm tắt
SỬ ĐÌNH THÀNH, ĐOÀN VŨ NGUYÊN, BÙI THÀNH TRUNG 17-44
Phân tích một số tác động tới thời gian đào tạo tối ưu Tóm tắt
PHÙNG XUÂN NHẠ, PHẠM XUÂN HOAN 02-16
Áp dụng quản trị tinh gọn cho các doanh nghiệp dịch vụ bán lẻ tại Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN ĐĂNG MINH, NGUYỄN ĐĂNG TOẢN 115-128
Thu hút nguồn vốn tư nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng: Bằng chứng thực nghiệm từ một số nước và khuyến nghị cho Việt Nam Tóm tắt
NGUYỄN THỊ MỸ LINH, LẠI CAO MAI PHƯƠNG 78-95


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124