T. 28, S. 10 (2017)

Mục lục

Bài viết

Mô hình dự báo cho nền kinh tế nhỏ và mở của Việt Nam Phương pháp tiếp cận: BVAR-DSGE Tóm tắt
NGUYỄN ĐỨC TRUNG, NGUYỄN HOÀNG CHUNG 05-38
Ảnh hưởng của thông tin miễn nhiệm nhân sự cấp cao đến giá cổ phiếu Tóm tắt
VÕ XUÂN VINH, ĐẶNG BỬU KIẾM 39-55
Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Vai trò của cạnh tranh ngành Tóm tắt
CHÂU VĂN THƯỞNG, TRẦN LÊ KHANG, NGUYỄN CÔNG THÀNH 56-78
Một phương pháp mới tìm khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất và ứng dụng Tóm tắt
LÊ THANH HOA, PHẠM HOÀNG UYÊN, NGUYỄN ĐÌNH THIÊN 79-120


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124