Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DOANH NHÂN VIỆT - YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP HIỆN NAY

NGUYỄN VĂN ĐIỂN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7cebc58c-5eaa-4a22-bfc4-9ab08c901833Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124