Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 238 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

NGUYỄN THỊ THANH LIÊN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=43618aa5-b486-4fda-98a6-7a5e78aef141Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124