Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 234 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mô hình định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân

ĐINH PHI HỔ, CHIV VANN DY

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=2c8fa417-bdcc-4e6b-83f2-5610754fff01Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124