Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 236 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao chất lượng hoạt động của thị trường chứng khoán VN

VŨ THỊ MINH HẰNG, NGUYỄN ANH TUẤN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=5a43a902-cf31-4651-824b-eaba373e2027Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124