Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 236 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng

TRƯƠNG BÁ THANH, LÊ VĂN HUY

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b16efdf8-d13d-425f-b655-169276dc2f72Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124