Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 237 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng ở thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ thông tin di động

TRƯƠNG ĐÔNG LỘC, SỬ QUANG THÁI

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=4153b50d-5c4e-435b-81bc-bea6ee55cf33Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124