Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 239 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phương pháp kế toán ngược dòng trong doanh nghiệp áp dụng hệ thống sản xuất tức thời (JIT)

TRƯƠNG BÁ THANH, HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3a888837-50b0-4c77-a415-5f09155d8265Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124