Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 240 (2010)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kế toán đơn vị chủ đầu tư trong mối quan hệ với việc tổng hợp báo cáo tài chính ở doanh nghiệp

Võ Văn Nhị, NGUYỄN ANH HIỀN

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a94b935a-1f9e-455f-9435-90a5a51ef87fĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124