Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 244 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với dịch vụ hỗ trợ thuế (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở Đồng Nai)

ĐINH PHI HỔ, NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

Tóm tắt


http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=cb66f05d-f77d-4087-8011-286450b18654Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124