Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 246 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẬN DỤNG MÔ HÌNH BỐN NHÂN TỐ TRONG ĐO LƯỜNG SUẤT SINH LỜI CÁC CỔ PHIẾU NIÊM YẾT TẠI SỞ GDCK TP.HCM

NGUYỄN ANH PHONG

Tóm tắt


Thị trường chứng khoán nước ta đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đầu tư trên thị trường này luôn đi kèm những rủi ro. Đo lường và dự báo suất sinh lời cũng như rủi ro để đầu tư là một công việc rất khó và chuyên nghiệp. Đo lường suất sinh lời và rủi ro có nhiều phương pháp. Ngày nay người ta thường sử dụng các mô hình định lượng để đánh giá các yếu tố tác động đến suất sinh lời cũng như rủi ro các cổ phiếu. Bài viết này tác giả sẽ vận dụng mô hình bốn nhân tố trong dự báo suất sinh lời các cổ phiếu niêm yết.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=7a8a27e8-67b6-47c3-95fe-1ce7a76ba934Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124