Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 247 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - CHÌA KHÓA CỦA TĂNG TRƯỞNG, THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ VÀ THU NHẬP NÔNG DÂN

ĐINH PHI HỔ, PHẠM NGỌC DƯỠNG

Tóm tắt


Năng suất lao động nông nghiệp (NSLĐNN) là nhân tố tác động thay đổi tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và thu nhập cho nông dân. Tuy nhiên, trong thời gian qua, NSLĐNN ở VN rất thấp và tăng trưởng chậm. Do đó, nhận diện được một cách khoa học các tác động của NSLĐNN và yếu tố ảnh hưởng đến NSLĐNN là thách thức của các nhà nghiên cứu và chính sách ở VN. Nghiên cứu này tiến hành sử dụng số liệu thống kê từ 1991-2009, trên cơ sở của mô hình hồi quy nhằm nhận diện bản chất các mối quan hệ trên. Tác giả nhận diện được NSLĐNN tác động cùng chiều, có ý nghĩa với tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng nông nghiệp và thay đổi cơ cấu kinh tế. Đồng thời, Tác giả cũng gợi ý 5 nhóm chính sách nhằm nâng cao NSLĐNN bao gồm: (1) Khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao năng suất đất; (2) Mở rộng cung tín dụng đối với nông dân; (3) Nâng cao trình độ kiến thức nông nghiệp cho nông dân; (4) Khuyến khích hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa; và (5) Tăng nhanh phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển ngành nghề phi nông nghiệp ở vùng nông thôn.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=349ce71b-2a22-46e3-a42e-dcd05e121097Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124