Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 247 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÂY NHỊ PHÂN ĐỂ ĐỊNH GIÁ QUYỀN CHỌN VÀ HỢP ĐỒNG GIAO SAU

BÙI PHÚC TRUNG

Tóm tắt


Thị trường chứng khoán phái sinh (TTCKPS) VN dự định sẽ ra đời cuối năm 2014 (theo UBCKNN); vì vậy, ngay từ bây giờ phải nghiên cứu các phương pháp luận cũng như công cụ để định giá CKPS là rất quan trọng. Kỹ thuật rất phổ biến để định giá quyền chọn chứng khoán là kỹ thuật xây dựng cấu trúc cây nhị phân. Đây là đồ thị biểu diễn các hướng phát triển khác nhau có thể có của giá chứng khoán trong suốt thời kỳ tồn tại của quyền chọn. Bài viết này giới thiệu mô hình cây nhị phân và một số nguyên lý tài chính quan trọng để định giá quyền chọn và hợp đồng giao sau.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=df49e4fd-110c-46c8-b9aa-6e7efc57c4ebĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124