Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 250 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dự định sử dụng Internet di động: Mở rộng mô hình chấp nhận công nghệ

NGUYỄN THỊ MAI TRANG, PHẠM NGỌC THẢO VI

Tóm tắt


Nghiên cứu này xem xét một số yếu tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng Internet di động tại VN. Mô hình nghiên cứu được dựa cơ bản trên mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model - TAM). Mô hình được kiểm định với 202 khách hàng tại TP.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính hữu ích, sự thích thú, và tính cách tân ảnh hưởng đến dự định sử dụng Internet di động. Kết quả còn cho thấy tính dễ sử dụng không ảnh hưởng đến xu hướng sử dụng ngân hàng trực tuyến.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=d1b73202-4ad1-4c74-bb7c-f3276db949ceĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124