Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 250 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tình hình sử dụng vốn vay của nông hộ tại tỉnh Kiên Giang

ĐẶNG THANH SƠN, BÙI MINH TIẾT

Tóm tắt


Tín dụng nông thôn có vai trò rất quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp sản xuất nhỏ, lạc hậu trở thành ngành nông nghiệp sản xuất hàng hóa, bản thân tín dụng nông thôn chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Bài viết này sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính để phân tích các nhân tố quy mô vốn vay, thời hạn, chi phí sử dụng vốn vay... ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập của hộ nông dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy quy mô vốn vay, thời hạn vay và chi phí sử dụng vốn vay ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông hộ; quyết định cho vay của các tổ chức tín dụng dựa vào diện tích đất, đất có bằng khoán hay không, chi tiêu, thu nhập cũng như tài sản của chủ hộ, đây là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến khả năng vay vốn cũng như lượng tiền vay được. Kết quả nghiên cứu này là một trong những luận cứ khoa học cung cấp cho các nhà nghiên cứu và người quyết định trong việc lập chính sách phát triển kinh tế tỉnh Kiên Giang hiệu quả hơn. Đồng thời, cũng là cơ sở hỗ trợ cho các hộ nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và tự vươn lên thoát nghèo, tạo môi trường thuận lợi cho toàn tỉnh phát triển bền vững.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=0bc5504e-3ca2-4103-b1fe-5d8d10eb3ef6Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124