Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 250 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giải pháp ổn định và thu hút lao động chất lượng cao tại TP.HCM

TRẦN VĂN THIỆN, NGUYỄN SINH CÔNG

Tóm tắt


Lao động là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định đến sự phát triển kinh tế - xã hội của một địa phương hoặc quốc gia. Đặc biệt, trong bối cảnh nhân loại đang hướng đến nền kinh tế tri thức, vai trò của lao động lại càng có ý nghĩa quyết định. TP.HCM nằm trong khu vực kinh tế năng động nhất của VN. Trong những năm qua, thành phố là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và đóng vai trò đầu tàu kinh tế của khu vực và đất nước. Tuy nhiên, hiện nay thành phố đã không còn những lợi thế về lao động giá rẻ. Để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững trong thời gian tới, thành phố cần có những giải pháp đột phá để xây dựng và phát triển đội ngũ lao động chất lượng cao. Bài viết này tập trung vào phân tích thực trạng cung- cầu lao động chất lượng cao trên địa bàn thành phố; dùng phương pháp nghiên cứu thống kê mô tả dựa trên kết quả khảo sát lao động chất lượng cao để làm rõ những nhu cầu của lao động này và những nguyên nhân chủ yếu làm cho họ bỏ việc. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để ổn định và thu hút lao động chất lượng cao tại TP.HCM.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=3ce1803a-10ff-4493-a484-2432117f7835Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124