Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 253 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC HÌNH THỨC THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI TRÊN THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN

BÙI HỮU ĐỨC

Tóm tắt


Ngoài hình thức thương mại truyền thống phổ biến là các chợ nông thôn, trên thị trường nông thôn (TTNT) nước ta hiện nay đã bắt đầu xuất hiện các hình thức thương mại hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại... Tuy số lượng các hình thức thương mại hiện đại này còn khá khiêm tốn, song nó đã góp phần từng bước thay đổi bộ mặt TTNT. Bài viết này tập trung phân tích làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của nhu cầu phát triển các hình thức thương mại hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại...) trên TTNT; khái quát thực trạng phát triển các hình thức thương mại hiện đại trên TTNT nước ta thời gian qua, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển các hình thức thương mại này trong thời gian tới, góp phần tiếp tục phát triển TTNT trong điều kiện mới.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=999e0fe7-f2d8-4add-8f31-ca7023aea0b9Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124