Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 253 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM SAU 10 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

HUỲNH ĐỨC THIỆN

Tóm tắt


Bài viết sẽ phân tích hiện trạng ô nhiễm nguồn nước, không khí, chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN). Từ đó đề xuất một số giải pháp thích hợp để VKTTĐPN trở thành một vùng kinh tế phát triển bền vững, có sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và môi trường sống trong lành, tốt đẹp.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1fe5585b-ad63-4cbc-ab28-c3b8ecf5a115Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124