Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 255 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP CÁ NHÂN NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CỦA VIỆT NAM

VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC

Tóm tắt


Bài viết này nghiên cứu tác động của giáo dục thường xuyên lên tăng trưởng thu nhập cá nhân ở các nước đang phát triển trên thế giới và đào sâu nghiên cứu trường hợp của VN. Mô hình véctơ tự hồi quy cho số liệu hỗn hợp (Panel VAR) được áp dụng nhằm kiểm định quan hệ nhân quả giữa các cặp biến. Kết quả cho thấy giáo dục thường xuyên góp phần đẩy mạnh mức tăng trưởng thu nhập ở VN nhiều hơn ở các nước phát triển khác. Về quan hệ nhân quả theo chiều ngược lại, tác giả phát hiện tác động của tăng trưởng thu nhập lên giáo dục thường xuyên ở VN thấp hơn ở các nước phát triển khác. Ngoài ra, tác động của tăng trưởng thu nhập lên giáo dục nam giới thấp hơn đối với giáo dục nữ giới ở VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=33918be4-4d1b-445b-90d5-18cc158547afĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124