Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 255 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CÁCH TRÌNH BÀY MỘT BÀI BÁO KHOA HỌC KINH TẾ

ĐINH PHI HỔ

Tóm tắt


Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học đóng một vai trò rất quan trọng, thể hiện trên các khía cạnh: (1) Sản phẩm tri thức đóng góp vào kho tàng tri thức của nhân loại; (2) Một thước đo thể hiện giá trị khoa học của nhà nghiên cứu - khoa học, vì thông qua các bài báo khoa học được công bố, khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu được thể hiện; và (3) Tạo ra giá trị hoàn chỉnh đối với với các công trình nghiên cứu khoa học (CTNCKH). Đối với hoạt động khoa học, cho dù công trình đã được nghiệm thu, nếu chưa được công bố trên các tạp chí khoa học thì công trình đó coi như chưa hoàn tất, vì chưa qua "thử lửa" với môi trường rộng lớn hơn và chưa phổ biến những kết quả nghiên cứu của các CTNCKH. Một số nhà nghiên cứu thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học, tuy nhiên khi thể hiện thành một bài báo khoa học từ kết quả nghiên cứu thì lại lúng túng và không đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của một bài báo khoa học. Đây cũng là thách thức cho các nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, tiến sĩ trong việc phổ biến kết quả nghiên cứu của mình cho xã hội. Dựa vào kinh nghiệm của nhiều năm viết bài báo khoa học, tiêu chuẩn của Hiệp hội ngôn ngữ hiện đại (Modern Language Association, 2011), Hiệp hội tâm lý học Mỹ (American Psychology Association, 2011), tiêu chuẩn Harvard (Đại học Louis Paster Strasburg, 2011), và quy định của các tạp chí khoa học kinh tế chuyên ngành trong và ngoài nước, tác giả nỗ lực gợi ý cách trình bày một bài báo khoa học kinh tế nhằm cung cấp cho người đọc thêm một tài liệu tham khảo. Nội dung bài viết này tập trung vào: (1) Hình thức và nội dung của một bài báo khoa học; (2) Cách trích nguồn tài liệu tham khảo.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=bf709af3-702c-4049-858a-b6f331da9f75Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124