Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 261 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vốn vật chất và phát triển kinh tế ở Việt Nam

IM IKSOON ERIC, VŨ BĂNG TÂM

Tóm tắt


Trong bài này, tác giả sử dụng số liệu cho các ngành kinh tế để nghiên cứu tác động của vốn vật chất lên tăng trưởng kinh tế ở VN. Một trở ngại chung cho các nghiên cứu về đề tài này là số liệu cho vốn vật chất không tồn tại trong thực tế. Vì vậy tác giả giới thiệu một phương pháp mới để đạt được tham số cho cho tăng trưởng vốn mà không cần số liệu cho vốn vật chất. Kết quả cho thấy tác động của tăng trưởng vốn lên tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1990-2002 cao hơn giai đoạn 2000-2010. Tác giả cũng phát hiện tăng trưởng vốn có tác động rất khác nhau lên từng thành phần kinh tế riêng biệt. Dựa trên kết quả này, tác giả cung cấp một vài gợi ý về lí thuyết và chính sách về tăng trưởng vốn và phát triển kinh tế ở VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=ae13249d-a38a-4eae-add8-78613a9ea6dcĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124