Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 263 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân cấp chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế ở VN

SỬ ĐÌNH THÀNH, MAI ĐÌNH LÂM

Tóm tắt


Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế bằng công cụ tài khóa là một thực tế, đồng thời mang tính nguyên lí đã được thừa nhận rộng rãi. Theo Keynes (1936), nhà nước cần thực hiện các biện pháp tăng cầu có hiệu quả, kích thích tiêu dùng, sản xuất. Nghiên cứu này nhằm khám phá tác động phân cấp chi ngân sách đến tăng trưởng kinh tế ở VN. Kết quả thực nghiệm cho thấy phân cấp chi ngân sách tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế ở VN. Ngoài ra, nghiên cứu cũng phát hiện tác động tích cực của chi trung ương, vốn đầu tư tư nhân và độ mở thương mại đến tăng trưởng. Đồng thời, chưa tìm thấy mối liên hệ giữa tốc độ lạm phát và thay đổi của lực lượng lao động đến tăng trưởng.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=52bd09f5-fc59-4867-a090-190e1e782fe2Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124