Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 263 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu ứng lan toả xuất khẩu từ FDI trong ngành công nghiệp chế biến tại VN

NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO, PHẠM THẾ ANH

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu hiệu ứng lan toả xuất khẩu từ các doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến các DN chế biến của VN. Mô hình chọn mẫu của Heckman được ước lượng dựa trên bộ dữ liệu điều tra DN của Ngân hàng Thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc trưng riêng của mỗi DN đóng vai trò quan trọng trong hai quyết định xuất khẩu, đó là: (i) có tham gia xuất khẩu hay không? và (ii) xuất khẩu bao nhiêu? Doanh nghiệp FDI có ảnh hưởng lan toả về xuất khẩu đối với các DN trong nước. Hơn thế nữa, tác dụng lan toả xuất khẩu từ FDI không đồng nhất và phụ thuộc vào đặc trưng riêng của DN nội địa.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=8d0dcc97-4a09-466a-99ac-7547bb609c6dĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124