Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 265 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của quy mô đến lợi nhuận của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

LÊ KHƯƠNG NINH, NGUYỄN LÊ HOA TUYẾT

Tóm tắt


Mục tiêu của bài viết là kiểm định sự tác động của quy mô đến lợi nhuận của doanh nghiệp (DN) bằng cách sử dụng hệ thống dữ liệu sơ cấp thu thập từ 495 DN được chọn ngẫu nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả ước lượng cho thấy lợi nhuận phụ thuộc vào quy mô của DN theo dạng hàm bậc ba. Bên cạnh đó, tỉ số giữa tài sản lưu động và doanh thu, tốc độ tăng trưởng doanh thu, chất lượng nguồn nhân lực và thái độ đối với rủi ro của người quản lí DN có quan hệ tỉ lệ thuận với lợi nhuận của DN. Ngược lại, mức độ cạnh tranh quan hệ tỉ lệ nghịch với lợi nhuận của DN. Đặc biệt, chi phí “bôi trơn” có ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN theo hàm bậc hai có dạng ∩ . Từ kết quả ước lượng, bài viết đề xuất các giải pháp nâng cao lợi nhuận cho DN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=5d5c3e8d-e00b-4773-9dcd-b1c2cbdad1cbĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124