Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 275 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân tích giá trị gia tăng từng khâu trong chuỗi giá trị cá tra nuôi tại tỉnh Đồng Tháp

Nguyễn Kim Phước

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục đích xác định cơ cấu hình thành chuỗi giá trị cá tra nuôi tại tỉnh Đồng Tháp; và các yếu tố như kĩ thuật, công nghệ, kiến thức, cơ sở hạ tầng, đặc điểm hộ v.v. có ảnh hưởng đến lợi nhuận của các tác nhân tham gia trong chuỗi như thế nào. Quá trình phân tích đi sâu vào việc tính chi phí, giá thành, doanh thu, giá vốn hàng bán v.v. nhằm xác định giá trị gia tăng thuần của từng khâu trong chuỗi. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị, gợi ý chính sách cho từng tác nhân tham gia trong chuỗi cũng như chính quyền địa phương nhằm nâng cao giá trị cá tra và giúp ngành cá tra của tỉnh phát triển mạnh và bền vững hơn.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=f5a9a2de-aeb9-4bd7-bfca-ddb0cfd28572Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124