Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 270 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bằng chứng về hiện tượng định dưới giá của các IPO tại VN

TRẦN THỊ HẢI LÝ, DƯƠNG KHA

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm bằng chứng cho hiện tượng định dưới giá trong ngắn hạn và những nhân tố giải thích cho mức độ định dưới giá trên mẫu các cuộc IPO trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 7/2012 tại VN. Nhóm tác giả tìm thấy bằng chứng hỗ trợ cho việc định dưới giá, với mức định dưới giá là 38% và 49%. Sử dụng hồi quy bootstrap, kết quả cho thấy hai nhân tố tỉ lệ mua vượt mức và mức giá khởi điểm của các cuộc đấu giá có tương quan ngược chiều như kì vọng lên mức độ định dưới giá, nhân tố điều kiện thị trường tác động không thực sự mạnh. Các nhân tố khác như quy mô, độ trễ niêm yết, tuổi công ty, sở hữu nhà nước sau IPO không có tương quan với mức độ định dưới giá tại VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e764d045-9704-4561-b55d-11b306dee933Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124