Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 268 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lượng hóa tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN

NGUYỄN QUANG HIỆP

Tóm tắt


Bài viết này sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để nghiên cứu tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN. Việc nghiên cứu dựa theo dữ liệu chuỗi thời gian hàng quý cho giai đoạn 1990 – 2011 của VN. Phân tích thực trạng cho thấy nền kinh tế VN đã liên tục tăng trưởng dương trong một thời gian dài. Cũng trong thời gian đó, xuất khẩu đã tăng trưởng khá nhanh góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phân tích định lượng chỉ ra rằng có mối tương quan dương khá mạnh giữa tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Mối tương quan này không hoàn toàn khẳng định rằng một yếu tố này dẫn đến yếu tố khác, nhưng nó cho biết có mối quan hệ quan trọng giữa hai yếu tố. Qua đó, nghiên cứu đã khẳng định thêm cho cơ sở lí luận về mối tương quan giữa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế và liên hệ thực tiễn ở VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=bb768ded-2369-434c-8c3d-ca55ae2a154bĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124