Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 267 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tầm quan trọng của kiểm soát vốn ở VN

VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC

Tóm tắt


Bài viết này giới thiệu một cấu trúc lí thuyết đơn giản về hạn chế đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu, trái phiếu, và các loại đầu tư gián tiếp khác, đồng thời khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một đầu tư dài hạn. Kết quả lí thuyết cho thấy một nước đang phát trỉển như VN cần duy trì một mức độ kiểm soát vốn nhất định đối với đầu tư ngắn hạn. Bài viết cũng cung cấp nghiên cứu thực nghiệm cho nhóm năm nước - hoặc đang trong quá trình thương lượng hoặc đang có ý định trở thành “Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương” (Trans-Pacific Economic Partnership), đặc biệt nhấn mạnh trường hợp của VN. Kết quả kiểm định phát hiện rằng FDI có tác dụng tích cực lên sản lượng bình quân đầu người cho khối năm nước kể trên và cho từng nền kinh tế. Ngược lại, đầu tư ngắn hạn gây tác dụng tiêu cực lên sản lượng bình quân đầu người trong bốn nền kinh tế ngoại trừ Singapore.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=489fd97f-3175-45a6-abb9-c1a7052c1354Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124