Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 267 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiền trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của VN

TRẦN DU LỊCH

Tóm tắt


Tuy không ngừng được đổi mới trong suốt 25 năm qua, thể chế kinh tế của VN vẫn tiếp tục hoàn thiện vai trò động lực thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới. Một khi Nhà nước chưa xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình ở từng cấp, từng ngành trong quản lý kinh tế thị trường, thì khó có thể quản lý có hiệu quả sự vận động của nền kinh tế, của thị trường. Bộ máy nhà nước sẽ chậm thích ứng khi thay thế việc sử dụng các công cụ can thiệp gián tiếp bằng các biện pháp hành chính để khắc phục những khuyết tật của thị trường. Trong phạm vi nghiên cứu của mình, tác giả tập trung phân tích, lý giải và kiến nghị về hai nhóm vấn đề: (1) Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường; và (2) Sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết vĩ môhttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=df15f61b-29b0-4f55-a139-946828b7fddeĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124