Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 280 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Sử dụng kiểm định nhân quả để phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán ở VN

Trần Văn Hoàng, Tống Bảo Trân

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và thị trường chứng khoán ở VN giai đoạn 2003-2012. Số liệu chuỗi thời gian theo quý của GDP và VN-Index được sử dụng và được kiểm định nhân quả Granger dựa trên mô hình VAR. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng một số kiểm định phụ trợ như kiểm định tính dừng, kiểm định đồng liên kết Johansen. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ nhân quả một chiều từ thị trường chứng khoán tới tăng trưởng kinh tế. Những biến động giá chứng khoán ở sàn giao dịch TP.HCM phản ánh tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước, vì vậy có thể được sử dụng để dự báo tăng trưởng kinh tế VN trong tương lai. Nghiên cứu cũng khẳng định được vai trò quan trọng của thị trường chứng khoán đối với sự phát triển kinh tế VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=abb12ac0-911a-425f-a83f-2dbba07c9750Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124