Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 280 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm: Trường hợp mặt hàng thủy sản khai thác biển ở Khánh Hoà

Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh, Phan Lê Diễm Hằng

Tóm tắt


Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích kinh tế chuỗi giá trị để khảo sát phân phối lợi ích trong chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản (GTSPTS) khai thác biển - mặt hàng cá ngừ sọc dưa ở Khánh Hoà. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuỗi giá trị này phát triển không đảm bảo tính cân bằng về phân phối lợi ích giữa các tác nhân. Ngư dân đóng góp giá trị tăng thêm lớn nhất vào chuỗi nhưng lợi ích của họ là thấp nhất, ngược lại các nậu vựa và công ty chế biến thủy sản đóng góp tỉ lệ giá trị thấp hơn nhưng thu được lợi ích cao nhất. Ngư dân là tác nhân chịu thiệt nhiều nhất vì biến động giá cả và rủi ro sản xuất cao, còn nậu vựa gặp ít rủi ro nhất. Chuỗi phát triển thiếu sự gắn kết và thiếu tính bền vững. Nghiên cứu đề xuất kiến nghị nhằm điều chỉnh hài hoà lợi ích và rủi ro giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị mặt hàng này.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a00477f9-1270-463b-9dc9-525d4d4c1ba2Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124