Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 282 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của thái độ đối với rủi ro đến quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn về thị trường đầu ra của doanh nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Huỳnh Hữu Thọ

Tóm tắt


Mục tiêu của bài viết nhằm ước lượng ảnh hưởng của thái độ đối với rủi ro của người quản lí doanh nghiệp (DN) đến mối quan hệ giữa mức độ không chắc chắn về thị trường đầu ra của sản phẩm và đầu tư của DN. Tác giả sử dụng dữ liệu sơ cấp thu thập từ 502 DN được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên từ các tỉnh thành ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ nghịch biến giữa mức độ không chắc chắn và đầu tư của các DN bàng quan với rủi ro. Mối quan hệ nghịch biến này càng rõ nét đối với các DN sợ rủi ro. Tuy nhiên, đối với các DN thích rủi ro, mức độ không chắc chắn và đầu tư lại có mối quan hệ đồng biến. Trên cơ sở kết quả ước lượng, bài viết đề xuất các giải pháp thúc đẩy DN đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh trong điều kiện có rủi ro về thị trường đầu ra của sản phẩm.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=cee22163-f077-4086-9c3d-babb3f1d6047Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124