Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 288 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thang đo bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng và khuyến mãi

Lê Đăng Lăng, Lê Tấn Bửu

Tóm tắt


Tác giả xây dựng thang đo khái niệm bao bì sản phẩm, tài trợ, quan hệ công chúng, và khuyến mãi với sản phẩm nghiên cứu là 10 thương hiệu nước giải khát. Phương pháp nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kĩ thuật phỏng vấn tay đôi với nhà nghiên cứu, thảo luận nhóm với chuyên gia và khách hàng để phát triển tập biến quan sát đo lường các khái niệm. Tiếp đến, phương pháp định lượng được sử dụng thông qua nghiên cứu sơ bộ (n=210, TP.HCM) và chính thức (n=628, toàn quốc) để kiểm định thang đo. Kết quả xây dựng thang đo bao bì sản phẩm gồm 3 thành phần, đặt tên là bao bì nhận diện, bao bì liên tưởng và bao bì thu hút; quan hệ công chúng, tài trợ và khuyến mãi được đo lường bởi một thành phần. Các thang đo đều đạt tính đơn hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy tổng hợp, và phương sai trích. Kết quả có ý nghĩa đóng góp một số thang đo cần thiết cho những nghiên cứu liên quan trong thực tiễn kinh doanh và học thuật.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=c9eb00b7-fa98-4c8e-9044-ffc9c7a22c6aĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124