Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 290 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu lợi nhuận bất thường khi xuất hiện khối lượng giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán VN

Võ Xuân Vinh, Đặng Bửu Kiếm

Tóm tắt


Bằng chứng thực nghiệm trong các nghiên cứu trên thế giới cho rằng khối lượng giao dịch bất thường (KLGDBT) có vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin đến thị trường. Vai trò của khối lượng giao dịch càng trở nên quan trọng hơn ở những nước đang phát triển - nơi mà ở đó việc minh bạch thông tin cũng như luật pháp về đầu tư còn có nhiều hạn chế và chưa rõ ràng. Bài báo này nghiên cứu lợi nhuận bất thường (LNBT) khi xuất hiện KLGDBT. Sử dụng dữ liệu thu thập trên Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) TP.HCM giai đoạn từ 2008 đến 2013, kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ đồng biến giữa KLGDBT và LNBT. Điều này hàm ý việc quan sát khối lượng giao dịch giúp cho nhà đầu tư có thể thực hiện chiến lược danh mục đầu tư thành công.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=fc339481-c817-4d31-9cb8-c3774d02f435Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124