Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 290 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng mô hình Fama-French 3 nhân tố cho VN: Cách tiếp cận mới về phân chia danh mục đầu tư

Võ Hồng Đức, Mai Duy Tân

Tóm tắt


Mô hình Fama-French 3 nhân tố được xem là một trong những mô hình quan trọng nhất trong việc xác định tỉ suất sinh lời cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, kết quả từ các nghiên cứu định lượng trên thế giới thường cung cấp những kết luận trái ngược nhau. Tác giả sử dụng kĩ thuật hồi quy 2 bước (Two–Stage Cross–Sectional Regression) trên cơ sở dữ liệu hàng tuần của 281 công ty trong tổng số 298 công ty niêm yết trên HOSE năm 2014 giai đoạn 2007 - 2013 và kết luận đạt được từ nghiên cứu như sau: (i) Các cách thức phân chia danh mục đầu tư khác nhau sẽ mang đến kết quả khác nhau; và (ii) Trong 2 nhân tố thêm vào mô hình, nhân tố giá trị giải thích tốt hơn tỉ suất sinh lời cổ phiếu tại VN. Nghiên cứu cũng đề nghị các nhà nghiên cứu, các công ty, và các nhà đầu tư nên thận trọng hơn trong việc khẳng định các giá trị đạt được từ mô hình Fama French 3 nhân tố.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=53d1780c-eb3a-4049-b6a1-22915efc7742Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124