Tạp chí Phát triển Kinh tế, S. 290 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán VN

Đinh Bảo Ngọc, Nguyễn Chí Cường

Tóm tắt


Nghiên cứu này tập trung xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp (DN) niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) VN. Tác giả sử dụng dữ liệu bảng dựa trên số liệu từ báo cáo tài chính của 95 DN niêm yết trên TTCK VN giai đoạn 2008-2013 (554 quan sát). Sử dụng mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM), nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố đặc thù của DN như: Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS), khả năng sinh lợi (ROA), và chính sách cổ tức trong quá khứ có tác động đến chính sách cổ tức của DN. Đồng thời, kết quả nghiên cứu cũng đã cho thấy các nhân tố vĩ mô: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và lãi suất ngân hàng cũng có ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các DN này.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=a85e51d7-25a9-436d-b17d-8dd3d225d9f4Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124