Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trần Hoàng Ngân, Trần Phương Thảo, Nguyễn Hữu Huân

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu quá trình tái cấu trúc ngân hàng thương mại (NHTM) VN thông qua áp dụng các mô hình DEA/SFA ba giai đoạn để đánh giá tác động của quá trình tái cấu trúc này đến hiệu quả hoạt động của các NHTM. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy do vẫn đang trong tiến trình tái cấu trúc nên hiệu quả hoạt động của các NHTM tăng giảm không theo quy luật, có những NHTM chỉ số hiệu quả được cải thiện đáng kể, nhưng cũng có một số NHTM chỉ số hiệu quả sụt giảm so với trước khi tái cấu trúc do chịu ảnh hưởng của NHTM yếu kém sáp nhập.
http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=18713882-ff55-4450-b4c8-4cb1fca20031Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124