Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 1 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiên tai và nông thôn VN: Ước lượng và dự báo

VŨ BĂNG TÂM, IM IKSOON ERIC

Tóm tắt


Sử dụng số liệu về thiên tai từ website emdat.be và số liệu về các biến khác cho 6 vùng kinh tế từ Tổng cục Thống kê, bài viết ước lượng tác động của thiên tai lên sản lượng bình quân đầu người đối với 3 ngành kinh tế nông thôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp - trong giai đoạn 1995–2013. Kết quả kiểm định sơ bộ cho thấy có hiện tượng nội sinh và tương quan đồng thời giữa các phương trình, đòi hỏi sự kết hợp giữa ước lượng biến công cụ (IV) và hồi quy hệ phương trình dường như không liên quan (System Seemingly Unrelated Regressions - SSUR). Kết quả chứng minh thiên tai gây tác động rất khác nhau lên sản lượng bình quân đầu người đối với 3 ngành kinh tế kể trên: Nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, tiếp đến là ngư nghiệp, cuối cùng là lâm nghiệp. Bài viết cũng phân tích tác động tích cực của công tác trồng cây gây rừng và dự báo một số viễn cảnh phát triển rừng ở VN.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=bda526f0-fe74-4ef4-8732-a40ec7a1b3b5Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124