Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP, NGUYỄN MINH KIỀU

Tóm tắt


Nghiên cứu xác định nhóm yếu tố đặc điểm ngân hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (NHTM) VN bằng cách sử dụng phương pháp hồi quy bình phương bé nhất (OLS). Nghiên cứu đưa ra một số gợi ý đối với nhà đầu tư cá nhân và giúp các nhà quản lí ngân hàng nhận diện tác động tiêu cực của các yếu tố đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng nhằm kiểm soát tốt các tác động từ việc đẩy mạnh cho vay. Dữ liệu trong nghiên cứu được thu thập từ số liệu trong báo cáo tài chính của 32 NHTM VN từ năm 2010 đến 2013. Nghiên cứu đã tìm ra các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng là: Tăng trưởng tín dụng, quy mô dư nợ, và tỉ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động cho vay.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=e49845f1-2e51-4d0f-afde-8dc73d06c036Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124