Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 26, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của hộ nông dân Đồng bằng sông Cửu Long

NGÔ QUANG THÀNH

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thu nhập nông nghiệp của 330 hộ nông dân trên 6 tỉnh ở ĐBSCL năm 2014. Phương pháp nghiên cứu chính là hồi quy đa biến với dữ liệu chéo. Kết quả phân tích cho thấy biến đổi khí hậu ảnh hưởng chung đến thu nhập nông nghiệp, đặc biệt là bão. Trong số các biểu hiện cụ thể của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của bão đến thu nhập thuỷ sản là lớn nhất, ảnh hưởng của ngập mặn đến thu nhập từ trồng trọt lớn thứ nhì, và ảnh hưởng của nắng nóng đến thu nhập từ thuỷ sản lớn thứ ba. Mức độ nghiêm trọng của bão cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến thu nhập từ thuỷ sản, trong khi mức độ trầm trọng của sâu bệnh và nắng nóng có ảnh hưởng đến thu nhập từ trồng trọt, và thu nhập từ thuỷ sản một cách tương ứng. Nghiên cứu không tìm ra ảnh hưởng của biến đổi khí hậu có ý nghĩa thống kê đến thu nhập từ chăn nuôi. Dựa trên kết quả đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách để gia tăng khả năng ứng phó biến đổi khí hậu.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=b3c44418-f326-49d0-9b87-e79f2fa50fefĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124