Tạp chí Phát triển Kinh tế, T. 27, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, thiệt hại do bão, và vấn đề du lịch bền vững ở Đông Nam Á

VŨ BĂNG, IM IKSOON ERIC

Tóm tắt


Bài viết nghiên cứu hiệu ứng phản hồi giữa thiệt hại do bão gây ra và du lịch thiếu bền vững ở Đông Nam Á. Số liệu thống kê dựa theo Báo cáo về bão biển hàng năm do Trung tâm dữ liệu khí hậu Mỹ cung cấp giai đoạn 1995–2013. Tác giả thiết lập chỉ số thiệt hại do bão bằng cách kết hợp tốc độ gió tối đa khi cơn bão đi qua một vùng và đặc tính của mỗi vùng chịu ảnh hưởng của bão ở Đông Nam Á; đồng thời, định lượng khả năng quan hệ hai chiều giữa các cơn bão và tỉ lệ khách đến trên dân số. Tiếp đến, so sánh và phân tích các kết quả khác nhau giữa các nước chịu ảnh hưởng của bão so với kết quả chung cho cả vùng. Dựa trên kết quả này, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách cho phát triển du lịch bền vững đồng thời có những cách ứng phó nhằm làm giảm mức thiệt hại do bão gây ra.http://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=1ceaf966-1cf5-4b93-bc36-ea3abf49ffceĐại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124