Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUỲ HỢP, TỈNH NGHỆ AN

Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Thị Dương Nga

Tóm tắt


      Sản xuất cam tại huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An đã trở thành hoạt động kinh tế quan trọng, tạo nguồn sinh kế và giải quyết việc làm cho nông dân địa phương. Tuy vậy, việc gia tăng nhanh chóng diện tích cam trong vòng 3 năm qua tại huyện cũng đặt ra câu hỏi về chất lượng của sự tăng trưởng này. Nghiên cứu này dựa trên số liệu thứ cấp và số liệu điều tra 89 hộ và trang trại trồng cam, kết hợp với phỏng vấn chuyên sâu các cán bộ, thương lái trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ sản xuất cam với quy mô bình quân 1,73 ha/hộ, mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/vụ. Tuy vậy, việc mở rộng quy mô diện tích chưa gắn liền với tổ chức sản xuất hình thành vùng hàng hóa lớn và liên kết chặt chẽ trong tiêu thụ. Bên cạnh đó, sâu bệnh phá hoại , chất lượng các đầu vào, hạ tầng sản xuất, là những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và hiệu quả sản xuất cam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuát một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa phát triển sản xuất cam, khai thác tiềm năng và lợi thế trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)