Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nguyễn Thị Thanh Hương, Nguyễn Mậu Dũng

Tóm tắt


       Phát triển nuôi trồng thủy sản (NTTS) của các hộ nông dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong những năm gần đây đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng cũng đang gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Bằng việc kết hợp sử dụng các thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp từ phỏng vấn 60 hộ NTTS, thảo luận nhóm với đại diện các hộ nuôi, đồng thời phỏng vấn sâu cán bộ địa phương phụ trách NTTS, nghiên cứu cho thấy sản lượng và giá trị NTTS của huyện Quảng Ninh tăng nhanh trong năm 2013-2014. Mặc dù có tiềm năng và những cơ hội mới

nhưng phát triển NTTS trong huyện cũng gặp những khó khăn thách thức không nhỏ như diễn biến thời tiết bất thường, thiếu quy hoạch chi tiết vùng nuôi, rủi ro dịch bệnh cao, thị trường không ổn định. Hoàn thiện quy hoạch chi tiết vùng nuôi, tăng cường liên kết và công tác khuyến ngư là các giải pháp cần được chú ý để phát triển ổn định, bền vững NTTS của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)