Tạp chí Khoa học và Phát triển, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CƠ KIM KHÍ PHÙNG XÁ - THỰC TRẠNG VÀ GIÂI PHÁP

Đỗ Thị Dinh, Ngô Thị Thuận

Tóm tắt


       Từ các dữ liệu thứ cấp thu thập được từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất, kết quả phỏng vấn cán bộ phụ trách môi trường của xã, các chuyên gia về môi trường làng nghề, bài viết đã tập trung làm rõ thực trạng ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và lượng rác thải hàng ngày tại làng nghề cơ kim khí Phùng Xá - Thạch Thất - Hà Nội; Các hạn chế trong quản lý môi trường làng nghề của xã Phùng xá. Từ đó, đề xuất 6 giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Phùng Xá, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường làng nghề; (2) Tăng cường áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường làng nghề; (3) Tăng cường cán bộ chuyên trách về môi trường; (4) Tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường; (5) Giải pháp kỹ thuật; (6) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)